ฮีทสโตรก ! อากาศร้อนจัด ฆ่าคนได้

235

ขอบคุณข้อมูลจาก

อ. นพ.กานต์ สุทธาพานิช
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล